ધોરણ 1 થી 9 ની શાળાઓ બંધ કરવા બાબતનો પરિપત્ર

Spread the love

As per the order of Hon’ble Additional Secretary (Education Department) Sir …… Primary Department for all

For now, we will have to postpone the science demonstration.

From tomorrow

(1) Online education Microsoft
Active only through teams
Do.

(2) Share the Home Learning Link.

(3) Self-assessment 2.0 maximum
Get it done.

(4) Incoming broadcasts on television
Made the students aware of the matter
Report the schedule as well
Take regular follow-up.

Under no circumstances should a student be called by the school for guidance.

Sending home learning reporting on a regular basis on a daily basis.

ધોરણ 1 થી 9 ની શાળાઓ બંધ કરવા બાબતનો શિક્ષણ વિભાગનો ઓફિશિયલ પરિપત્ર  તા-7-01-2022

બાળકોને શાળામાં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ કાર્ય માટે શાળાએ મોકલવાનું વાલીઓનું સંમતિપત્ર

Physical / Direct Educational work for Std-1 to 8 classes in primary schools of all boards of the state as well as for Std. 8 classes in all government / private and unaided secondary schools of all boards from 02/01/207, Niva 2 to 31/01/207. Offline Education) and decided to continue teaching online only.

For the students of Std. 10 to 12 in all the board / private and grant aided secondary and higher secondary schools of the state, offline and on-line educational work will have to be continued as per the current system. However, it will be mandatory for the student to attend for this and for that the concerned institution / primary school will have to obtain a written consent form from the student’s parents in the accompanying form. Which students in the class. Schools will have to arrange for online study for students who are not directly connected to the physical pilgrimage.

See also  Whatsapp Self-Evaluation 2.0

The SOP from time to time published by the Government in relation to Covid-19 will have to be strictly followed.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *