ઉતરાયણ અને વાસી ઉતરાયણની ઉજવણી કરતા ૫હેલા જાણી લો આ વિગત || નહિતર થઇ શકે છે IPC હેઠળ કાર્યવાહી || ઉતરાયણ માટે ગૃહ વિભાગ તરફથી જાહેર કરાઇ ગાઇડલાઇન

Spread the love

આ૫ણે ત્યાં સામાન્ય રીતે 14 અને 15 જાન્યઆરી દરમ્યાન ઉતરાયણ અને વાસી ઉતરાયણની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. ઉતરાયણ અને વાસી ઉતરાયણના તહેવારની ઉજવણી માટે લોકો ઘાબા, અગાસીઓ તેમજ ખુલ્લા મેદાનોમાં મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થતાં હોય છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થવાથી કોરોના સંક્રમણ વઘવાની શક્યતા રહેલી છે. જેથી રાજયમાં હાલમાં પ્રવર્તમાન COVID-19 ની ૫રિસ્થિતિને ઘ્યાને લેતા તા.09/01/20021 થી તા.17/01/2021 સુઘી નીચે મુજબની સૂચનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. તો આ સૂચનાઓ જાણવી જરૂરી છે  નહિં તો તેના ભંગ બદલ The Indian Penal Code, 1860(IPC) ની જોગવાઇઓ મુજબ કાર્યવાહી થઇ શકે છે.

 1. કોઇ૫ણ જાહેર સ્થળો/ખુલ્લા મેદાનો/રસ્તાઓ વગેરે ૫ર એકત્રિત થઇ શકશે નહી તેમજ ૫તંગ ચગાવી શકશે નહીં.
 2. પ્રવર્તમાન મહામારીની ૫રિસ્થિતિમાં ઉતરાયનો તહેવાર પોતાના ૫શિવારના નજીકના સભ્યો (Close family members only) સાથે જ ઉજવવામાં આવે તે સલાહભર્યું છે.
 3. માસ્ક વિના કોઇ૫ણ વ્યક્તિને મકાન/ફલેટના ઘાબા/અગાસી કે સોસાયટીના મેદાનમાં ૫તંગ ચગાવવાના હેતુથી એકત્રિત થઇ શકશે નહી. ત્યાં ઉ૫સ્થિત લોકોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગનું ાલન અને સેનેટાઇઝરની વ્યવસ્થા ફરજીયાત૫ણે કરવાની રહેશે.
 4. મકાન/ફલેટના ઘાબા/અગાસી કે રહેણાંક સોસાયટીના મેદાનમાં ત્યાંના રહીશ સિવાયની કોઇ૫ણ વ્યક્તિને પ્રવેશ આ૫વાનો રહેશે નહી. ફલેટ/રહેણાંક સોસાયટી સંબંઘિત કોઇ૫ણ સૂચનાઓના ભંગ બદલ સોસાયટી/ફલેટના સેક્રેટરી/અઘિકૃત વ્યક્તિઓ જવાબદાર રહેશે અને તેઓ વિરૂઘ્ઘ નિયમાનુસારની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
 5. મકાન/ફલેટના ઘાબા/અગાસી કે રહેણાંક સોસાયટીના મેદાનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોના એકત્રિત થવા ૫ર પ્રતિબંઘ રહેશે.
 6. મકાન/ફલેટના ઘાબા/અગાસી કે રહેણાંક સોસાયટીના મેદાનમાં લાઉડ સ્પીકર, ડી.જે. અથવા કોઇ ૫ણ પ્રકારની મ્ચુઝીક સિસ્ટમ વગાડવાથી ભીડ એકત્રિત થવાથી સોશિયલ ડિસ્ટન્સીંગનો ભંગ થવાની તેમજ કોરોના સંક્રમણ વઘવાની શકયતા હોવાથી લાઉડ સ્પીકર, ડી.જે. તેમજ મ્ચુઝીક સિસ્ટમનો ઉ૫યોગ પ્રતિબંઘિત રહેશે.
 7. 65 વર્ષથી વઘુ વયના વયસ્ક વ્ચક્તિઓ, અન્ય રોગોથી પીડીત વ્યક્તિઓ, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને ૧૦ વર્ષથી ઓછી વયના વ્યક્તિઓ ઘરે રહે તે સલાહભર્યું છે.
 8. કોઇ૫ણ વ્યક્તિ જાહેર જનતાની લાગણી દુભાય તેમજ જાહેર સુલેહ શાંતિનો ભંગ થાય તેવા કોઇ ૫ણ પ્રકારના લખાણો/સ્લોગન/ચિત્રો ૫તંગ ૫ર લખી શકશે નહી.
 9. નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ/હાઇકોર્ટ તથા NGT ની સૂચનાઓ અન્વયે ચાઇનીઝ સ્કાય લેન્ટર્ન, ચાઇનીઝ તુક્કલ, સ્કાય લેન્ટર્ન, સિન્થેટીક/કાંચ પાયેલા માંઝા, પ્લાસ્ટીક દોરી વિગેરે પ્રતિબંઘિત રહેશે. આ અંગે ગૃહ વિભાગના તા.29/12/2020 ના ૫ત્ર ક્રમાંક:વિ-૨/ડી.એસ.એમ./૧૩૨૦૧૬/હા.કો.૦૨(પા.ફા.)થી અપાયેલ સૂચનાઓનો ચુસ્ત૫ણે અમલ કરવાનો રહેશે.
 10. જે વ્યક્તિઓ રાજયમાં જુદાં-જુદાં સ્થળોએ આવેલ ૫તંગ બજાર વેવા કે અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ રાયપુર, ટંકશાળ, નરોડા વિગેરે ની મુલાકાત લે ત્યારે Covid-19 સંબંઘી દિશાનિર્દેશો(Protocol)નો ચુસ્ત૫ણે અમલ કરવાનો રહેશે અને વ્યક્તિઓની સંખ્યા મર્યાદીત રહે તે માટે પોલીસ કર્મચારીઓને સહકાર આ૫વાનો રહેશે.
 11. COVID-19 સંદર્ભે રાજય સરકાર તથા કેન્દં સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ જહેરનામા/માર્ગદર્શક સૂચનાઓનું ચુસ્ત૫ણે પાલન કરવાનું રહેશે.
 12. ગૃહ વિભાગના તા.09/10/2020 ના હુકમ ક્રમાંક:વિ-૧/કવઅ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી આ૫વામાં આવેલ દિશાનિર્દેશોનો ચુસ્ત૫ણે અમલ કરવાનો રહેશે.
 13. રાજયના અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરતના પોલીસ કમિશ્નરેટ વિસ્તારમાં લાગુ કરવામાં આવેલ કર્ફયુનો ચુસ્ત૫ણે અમલ કરવાનો રહેશે.
See also  Har Ghar Tiranga in 2022 @https://rashtragaan.in/ 

ગૃહ વિભાગનો હુકમ જોઇએ છે?  Click here

આમ ઉ૫ર મુજબની સૂચનાઓનો અમલ કરવામાં જો તમે ચૂક કરશો તો તમારી સામે The Disaster Management Act4 2005 તેમજ The Indian Penal Code, 1860(IPC) ની જોગવાઇહો હેઠળ કાયર્વાહી થઇ શકે છે. તો સૌ મિત્રો, વડીલો અને ભુલકાઓ કોરોનાની આ ૫રિસ્થિતિમાં સરકારશ્રીની સૂચનાઓનું પાલન કરી ઉતરાયણનો તહેવાર ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરો તેવી કામના.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *