જાતિઓની યાદી-ગુજરાત | Cast List of Gujarat

Spread the love

ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જાતિઓની યાદી

ભારત સરકારે નોકરીના હેતુ માટે જાહેર કરેલ ગુજરાતની “સામાન્ય યાદી” (Common List)

વિમુક્ત જાતિઓની યાદી

વિચરતી જાતિઓની યાદી

અતિપછાત ૧૨ જાતિઓની યાદી

વધુ પછાત ૨૪ જાતિઓની યાદી

સા.શૈ.પ.વ. વર્ગ પૈકીની લઘુમતિ જાતિઓની યાદી


Spread the love
See also  Palak Mata Pita Yojana in Gujarat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *