E-Nirman Card Gujarat | ઈ-નિર્માણ કાર્ડ: કાર્ડ એક ફાયદા અનેક

ઈ-નિર્માણ કાર્ડ (E-Nirman Card) વિનમૂલ્ય કાઢી આપવામાં આવે છે. ઈ-નિર્માણ કાર્ડ (E-Nirman Card) યોજનાનું સંચાલન ગુજરાત સરકારનાં શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. E-Nirman Card એટલે શું? પહેલાં ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ Read More …